Όροι και Προϋποθέσεις για την L'Arte Adv

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση της ιστοσελίδας μας, L’Arte Adv, που είναι προσβάσιμη στο www.larteadv.gr.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του προτύπου Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που διαθέτετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η L’ Arte Adv και / ή οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Περιορίζεστε συγκεκριμένα από όλα τα παρακάτω:

  • δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
  • την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
  • δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.
  • χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον ιστότοπο.
  • χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.
  • η χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.
  • τη συλλογή δεδομένων, την εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
  • χρήση αυτής της ιστοσελίδας για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ

Ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύονται να έχουν πρόσβαση από εσάς και η L’ Arte Adv μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, με απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, το “Περιεχόμενο σας” θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στην L’ Arte Adv μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη άδεια χρήσης με άδεια χρήσης για τη χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Η L’ Arte Adv διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Το Απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει”, με όλα τα ελαττώματα και η L’Arte Adv δεν εκφράζει παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η L’ Arte Adv, ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη της, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Η L’ Arte Adv, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, των διευθυντών και των υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε στο έπακρο την L’ Arte Adv από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτιών της αγωγής, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Διακύμανση όρων

Η L’Arte Adv έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της και με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Ανάθεση Εργασίας

Η L’ Arte Adv δικαιούται να εκχωρίσει, μεταβιβάσει και αναθέσει σε τρίτους τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της L’ Arte Adv και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και αντικαθιστάτε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και κατανοήσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Ναυπλίου 4,  Ίλιον, 131 22, Αθήνα, Ελλάδα